Skip to main content

BARNEMINISTEREN ERKJENNER SAMVÆRSABOTASJE SOM PROBLEM

Statsråd Helleland svarer MannsForum og 15 sentrale fagpersoner på et åpent brev om barn og forelderes rettssikkerhet. Helleland skriver at hun er kjent med at enkelte samværsforeldre i praksis opplever at sanksjonsordningene ved samværssabotasje ikke fungerer godt nok, og ikke gir konsekvenser for bostedsforelderen. Helleland understreker at begge foreldre er like viktige i barns liv - uavhengig om foreldre bor sammen eller ikke. Les hele brevet her.

Svar på åpent brev om barns og foreldres rettssikkerhet
Jeg viser til deres åpne brev til Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren og svaret fra statsråd Listhaug av 19. februar i år. Brevet deres er også videresendt til Barne- og likestillingsdepartementet, som rette faginstans for noen av spørsmålene dere tar opp. Som politiker er jeg avhengig av kontakt med dem som blir berørt av det regelverket jeg forvalter, og jeg setter derfor pris på å motta deres innspill, som jeg vil knytte noen kommentarer til.

Begge foreldre er viktige omsorgspersoner i barns liv. Dette gjelder uavhengig av om foreldrene bor sammen eller ikke. Jeg er opptatt av å sikre begge foreldrene muligheten til å være sammen med barna sine. Barn har rett til samvær med begge foreldrene sine, selv om foreldrene bor hver for seg. Foreldrene har et gjensidig ansvar for at samværsretten blir oppfylt. Dersom bostedsforelderen hindrer samvær, fratas barnet denne retten.

Når domstolene fatter avgjørelse i saker om foreldreansvar, fast bosted og samvær skal det tas hensyn til at barnet ikke skal utsettes for vold eller overgrep. Dersom samvær ikke er til barnets beste, må retten avgjøre at det ikke skal være samvær. Det er de senere år gjort flere endringer i barneloven med det formålet å gi barn økt beskyttelse mot vold og overgrep. I 2014 ble det blant annet gjort endringer i reglene om samvær under tilsyn og i saksbehandlingsreglene i barneloven. Endringene skal bidra til å sikre barnets beste i foreldretvister, der barnet risikerer å bli utsatt for vold eller overgrep. Det ble også presisert at det ikke skal fastsettes tvangsbot der det er umulig å gjennomføre samvær, for eksempel der det er fare for at barnet blir utsatt for vold, se Prop. 85 L (2012-2013) Endringer i barnelova (barneperspektivet i foreldretvister). Regjeringen la høsten 2017 fram Prop. 167 L (2016 - 2017) Om endringer i barnelova og straffeloven mv. (bedre rettsvern for barn mot vold og overgrep), for Stortinget med forslag som ytterligere styrker barns rettsvern mot vold og overgrep. 

Som dere også viser til i brevet, er jeg kjent med at enkelte samværsforeldre i praksis opplever at sanksjonsordningene ved samværshindring ikke fungerer godt nok, og ikke gir konsekvenser av betydning for bostedsforelderen. Det er nødvendig å ha regler som sørger for at avgjørelser etter barneloven respekteres og følges opp. Slike regler vil ha en forebyggende effekt og bidra til å stanse hindring av samvær i konkrete saker. Det er videre viktig å styrke samarbeidet mellom foreldre i delte familier. Godt samarbeid vil i de fleste tilfeller gi grunnlag for gode og varige løsninger mellom foreldrene, til beste for barnet.
Regjeringen la i Prep. 161 L (2015-2016) Endringer i barnelova mv. (likestilt foreldreskap), fram flere forslag til tiltak mot samværshindring i reglene om tvangsfullbyrdelse av samvær i barneloven. Bakgrunnen og formålet med forslagene var å sikre etterlevelse av avgjørelser om samvær. Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag, jf. lnnst. 195 L (2015-2016). Lovendringene trådte i kraft fra 1. januar 2018. Fra årsskiftet ble ansvaret for innkreving av tvangsbøter flyttet fra namsmannen til skatteetaten ved Statens innkrevingssentral (Sl). Det er et mål at dette skal sikre at innkrevingen av tvangsbøtene blir mer ensartet, forutsigbar og effektiv.
Reglene er også gjort mer forståelige og lettere tilgjengelig både for foreldre og profesjonelle aktører. Det er et mål at dette kan bidra til økt forståelse for hvordan foreldre skal gå fram for å sikre tvangsgjennomføring av en avgjørelse om samvær der det er behov for det.

Ved lovendringen er det videre lagt mer til rette for samtaler og mekling i saker om tvangsfullbyrdelse, for å bedre samarbeidet mellom foreldrene til barnets beste. Det er innført en ordning som gir domstolen adgang til å oppnevne en sakkyndig, godkjent mekler eller annen ansatt i familieverntjenesten for å hjelpe partene til å komme fram til frivillig oppfyllelse av samværet gjennom samtaler eller mekling. Retten gis også adgang til å gjøre mindre endringer i avgjørelser der praktiske hensyn knyttet til utøvelsen av samværsretten tilsier det, slik at samvær kan gjennomføres.

Det er et mål at lovendringene samlet sett bidrar til å redusere konfliktnivået mellom foreldrene, noe som igjen vil legge til rette for at samværet respekteres og blir oppfylt, og samværshindring forebygges.

Jeg tar med meg synspunktene deres i det videre arbeidet på dette saksfeltet.

Med hilsen

Linda Hofstad Helleland

 

Kopi

Justis- og beredskapsdepartementet