Skip to main content

ÅRSMELDING FOR MANNFORUM FOR 2017

2017 var et nytt godt år for MannsForum, preget av sterk vekst og økt aktivitet med stor medlemsvekst og økt aktivitet. Vi har hatt økt deltagelse på Facebook, våre arrangementer og utvidet samfunnskontakt.

Menn og fedres store likestillingsutfordringer i samfunnet krever likevel enda bredere oppslutning, flere ressurser og større oppmerksomhet, slik at MannsForum kan øke innsatsen og nå sine mål om full likestilling og likeverd for menn og fedre i samfunnet.

 

Styret

Styret har bestått av Kjetil Thue, Guttorm Grundt, Dag Furuholmen, Alf Magne Rygg, Tobias Holm, Frederik Rønnevig og Henrik Slevigen. Kjetil Thue trakk seg fra styret i september 2017. Varamedlemmer til styret har vært Jan Olav Flottorp og Børge Jensrud.

Styret har hatt 9 styremøter i 2017. I tillegg har det vært møter i flere temagrupper.


Medlemmer

MannsForum hadde ved utgangen av året i alt 242 betalende medlemmer, opp fra 174 medlemmer 31.12.2016. Når denne Årsmeldingen ble skrevet var vi 3387 gruppemedlemmer i den åpne gruppen på Facebook. Også en god økning fra fjoråret.


Aktiviteter for medlemmer og interesserte

MannsForum har arrangert følgende debattseminarer og andre aktiviteter for medlemmer og interesserte i 2017:

04.02 Seminar for Kamerathjelperne.

28.02 Årsmøte på Litteraturhuset, med debattseminar om Delt Bosted.

https://www.youtube.com/watch?v=ho9WT46FYjA, https://www.youtube.com/watch?v=hEnvCTSCEPg

01.05 Markering 1. mai toget i Oslo

14.06 Debattseminar på Litteraturhuset om intimterror. Av Dag Furuholmen m flere.

https://www.youtube.com/watch?v=1OgqgCyOQwc&index=1&list=PLyiPu_AvQXVNKcFDoN5yahbwyAYfq7FLO og https://www.youtube.com/watch?v=Jw9yw5pkcoY&t=3s

18.06. Sommertreff for medlemmer med barn i Stensparken i Oslo.

26.08. Valgdebattseminar på Litteraturhuset. (Se egen rapport for bruk av aktivitetstilskudd).

Del 1 foredrag: https://vimeopro.com/appex/valgdebatt-mannsforum/video/231196589 <
Del 2 paneldebatt: https://vimeopro.com/appex/valgdebatt-mannsforum/video/231195370

https://www.youtube.com/watch?v=hEnvCTSCEPg

18.11. Markering av MannsDagen med debattseminar på Litteraturhuset. Tema; Gutters oppvekst og frafall i skolen. Utdeling av Mannsforums Manns- og Kvinnepris for 2017. (Se egen rapport for bruk av aktivitetstilskudd).


19.12. Julepub for medlemmene på Eilefs Landhandleri.


I tillegg er det arrangert 9 stk markeringer foran Stortinget med appeller mot diskriminering av fedre etter samlivsbrudd. Ved hver gang var det en sosial og faglig samling etterpå.


Nordisk samarbeid

Guttorm Grundt deltok på den danske foreningens 40-års jubileum med tilhørende seminar i København 10-11. november. Det ble knyttet kontakter med både nordiske og internasjonale aktører.


Seminar for kamerathjelperne

Avholdt 4. februar. MannsForum fikk økonomisk støtte fra BUFDIR til å avholde dette.

Mannsforum har nå etter kurset sertifiserte kamerathjelpere som har underskrevet taushetserklæring og har kjennskap til utførelse av likemannsarbeid. Mannsforum har med dette nå fått et helt unikt hjelpetilbud fordi hjelperne er alene om å vite akkurat hvor skoen trykker, for de som sliter.


Høringer og brev til offentlige myndigheter

Det har vært jobbet mye og godt i 2017, både fra styret og fra andre medlemmer, med å finne fram forskningsrapporter ang delt samvær, og fremme dette ovenfor media, politikere, Barneombudet, FOSAP mm. Både med sikte på å endre lovverket, praksis i barnefordelingssaker samt brosjyrer og råd fra eksperter/myndigheter. I tillegg har enkeltmedlemmer av styret deltatt på diverse andre møter

 • Møter med BUFDIR

 • Høringsinnlegg om endring i Barneloven på Stortinget i regi av Familie- og Kulturkomiteen.

https://www.youtube.com/watch?v=N_Mck2UwKGU&t=125s

 • Høringsbrev om endringer i Barneloven sendt til Familiekomiteen og partier på Stortinget.

 • Separate møter med partifraksjonene i Familie- og Kulturkomiteen for Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre og Fremskrittspartiet.

 • Brev sendt BUFDIR og FOSAP om nødvendige endringer i veilederen om delt bosted.

 • Brev sendt til programkomiteen til partiene som er representert på Stortinget,

med spørsmål til partiprogrammene om partiene familie- og likestillingspolitikk.

 • Møter med og brev sendt til Bufdir med innspill til deres forslag til likestillingsindikatorer.

 • Brev sendt Likestillingsombudet om brudd på Likestillingsloven.

 • Deltakelse på Reform`s konferanse på Kuben.

 • Klage til Kringkastingsrådet om mannshat og misandri i programmer i beste sendetid.


Mediainnlegg og deltagelse:

Styrets medlemmer har sammen med andre medlemmer og sympatisører også vært aktive med en rekke kronikker og innlegg i media om ulike temaer knyttet til likestillingsdebatten og diskriminering av menn og fedre som f. eks:

https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/nnfa56030917/09-03-2017#t=18m4s

Refuserte innlegg:

 • Angst i likestillingsdebatten, Brysomme gutter, Feminismen er ikke for alle, Kronikk om ny likestillings- og diskrimineringslov, Kvinnedominans i offentlig sektor, Interessant diagnose, feil medisin, Vil gutter droppe politikken?

Profilering av MannsForum

MannsForum har fulgt opp mediestrategien fra 2016.

Nyhetsinformasjonssystem:

Mannsforum har implementert og tatt i bruk et nytt nyhetsinformasjonssystem (Mail-Chimp) med

bistand fra Grafisk Senter.

Hjemmesiden:

Hjemmesiden vår mannsforum.org er blitt utvidet og løpende vedlikeholdt i 2017..

Arbeidet har vært utført med bistand av Grafisk Senter i samarbeid med styret i MannsForum.

Facebook:

Vi drifter 2 stk Facebook-sider (en åpen og lukket), hver med økende antall medlemmer.

Infomateriell:

Det forrige opplaget av brosjyren ble revet bort og er trykket opp igjen i 500 eksemplarer.


Økonomi

Grunnstammen i vår finansiering er Medlemskontingenten kr 36.902. Men vi har også fått verdifulle

økonomiske tilskudd fra BUFDIR, som har bidratt vesentlig til vår høye aktivitet. Vi mottok kr 95000 i tilskudd til 2 aktiviteter i 2017, og kr 93000 i driftstilskudd. Vi har i tillegg mottatt noen mindre pengegaver på tils. kr 17.010. Per 31.12.17 var det kr. 38.477 i kassa. Det foreligger godkjent regnskap fra regnskapsbyrå og revisor.


MannsPrisen og KvinnePrisen 2017

Kvinneprisen gikk til forfatter Camilla Fossum Pettersen for hennes bok Samværssabotasje og hennes bidrag til å få barn og fedres problemer frem i lyset.

MannsPrisen gikk til Helsebror, Per Arthur Andersen, for hans pionerinnsats som Norges første helsebror (helsesøster) med forebyggende arbeid for gutters fysiske og psykiske helse.


Juridisk Bistand

Mannsforum har inngått en samarbeidsavtale med Advokatfirmaet Sølverud AS om juridisk rådgivning og bistand til våre medlemmer (mot rimelig vederlag/timesats). Tilbudet inkluderer at Sølverud selv stiller på fagseminarer og gir generelle juridisk råd for foreningen.


«Forskning»

Mannsforum har stilt sin åpne Facebook-side til disposisjon for en masteroppgave ved Universitetet i Bergen om «Menns utfordringer og kjønnsdiskurs».


Styrets vurderinger

MannsForum er ved inngangen til 2018 en godt fungerende forening med høy aktivitet i forhold til medlemstall og ressurser. Mannsforum har bidratt til å sette menn og fedres likstillingsutfordringer på dagsorden, supplere/korrigere det offentliges familie- og likestillingspolitiske arbeidet og bidra til kunnskap, debatt og holdningsendringer. Med våre beskjedne ressurser har vi bl.a. bidratt aktivt til å oppnå følgende:

 • Konkrete endringer i FOSAPs anbefalinger om delt bosted til fordel for barn og far.

https://www.psykologforeningen.no/content/download/49675/808032/version/2/file/Fosap+A5+2017+web.pdf

 • Etablering av et statlig ekspertutvalg for å utrede og vurdere nærmere årsakene til kjønnsforskjeller i skolen. (Stoltenbergutvalget)

 • Noen positive endringer i Likestillingsloven og Barneloven, gjennom vår deltagelse i muntlige og skriftlige høringer.

 • Sette viktige saker for norske barn, menn og fedre på dagsorden gjennom økt aktivitet i media og arrangement av debattseminarer

Styreutfordringer:

 • Ressurskrevende fratredelse av valgt leder m/regnskapsbistand

 • Manglende personressurser til aktiv drift av tema/arbeidsgrupper og fremskaffelse av godt bearbeidet materiale for innspill til politikere, myndigheter, forskning og media

 • Fortsatt svak interesse fra politikere, forskning og media om barn, menn og fedres spesielle utfordringer i samfunnet, og for vårt arbeid

 • Manglende interesse, engasjement og solidaritet hos vanlige menn og fedre

Hovedutfordringene er imidlertid fortsatt at mange tusen norske menn og fedre fortsatt opplever offentlig kjønnsdiskriminering på ulike arenaer i samfunnet, hver dag. Dette er utfordringer som fremdeles møter liten interesse hos menn og kvinner i politikken, forskningen, forvaltningen og i media. Temaet Kjønnsdiskriminering og Likestilling er likevel høyaktuelt, med «Metoo»-kampanjen og endringene i den nye Likestillingsloven som trådte i kraft 01. januar 2018 som eksempler. Både Barne- og Likestillingsloven forventes å bringe mange debatter og diskusjoner det kommende året.

MannsForum er den eneste medlemsbaserte likestillingsorganisasjonen som tar disse utfordringene på reelt alvor. For å få politikerne, forskerne, forvaltningen, media og opinionen til å våkne og handle, må MannsForum søke å mobilisere flere menn og fedre til å gå inn i foreningen og bidra/delta aktivt i foreningens arbeid, aktiviteter og samfunnsdebatten.

Styret v/Guttorm Grundt                Alf Magne Rygg

Leder                                     Sekretær