Skip to main content

NORGES STØRSTE LIKESTILLINGSORGANISASJON FOR MENN OG FEDRE ØNSKER MØTE MED BARNE- OG FAMILIEMINISTER LINDA HOFSTAD HELLELAND OM DISKRIMNINERINGEN AV MENN OG FEDRE I DAGENS SAMFUNN

MannsForum registrer med forbauselse at Statsråden gjentatte ganger etterspør: ”Hvor er mannsbevegelsen som krever å få sin plass med barna i kampen med mor?” og i en tale 15. februar oppfordrer menn til å «Manne seg opp og ta likestillingskampen».

Det har faktisk MannsForum gjort i mange år. Din forgjenger Solveig Horne mottok MannsForums Kvinnepris i 2016 for hennes positive forsøk på å lovfeste likeverdig foreldreskap for fedre, tross sterk motstand fra landets kvinneorganisasjoner. MannsForum er skuffet over at Statsrådens rådgivere ikke har orientert Statsråden om vår eksistens og innsats for likeverd og likestilling for menn og fedre. MannsForum har tross alt mottatt nærmere 0.5 mill. kr i tilskudd de senere år til vårt arbeid for menn og fedre og barn.

I BLD og BUFDIR og Stortingets arkiver vil en kunne finne brev, søknader og høringsuttalelser fra oss med innspill til nødvendige endringer i både Barneloven og Likestillingsloven, samt til endringer i dagens praktisering/forvaltning av disse lovene. MannsForum er likeledes forbauset over ingen av Høyres stortingsrepresentanter har orientert Statsråden om at MannsForum de siste 4 år har hatt månedlige markeringer foran Stortinget for å få stortingspolitikernes oppmerksomhet på diskrimineringen av menn og fedre i norsk lovverk og forvaltning. Men MannsForum vil gjerne gratulerer vår nye Barne- og likestillingsminister med en av landets viktigste statsrådposter, og ber herved om et møte for å orientere nærmere om menn og fedres likestillingsutfordringer, MannsForums arbeid for å få disse på den likestillingspolitiske dagsorden, og drøfte evt. videre strategi og arbeid for å nå felles mål.

Kort orientering om bakgrunnen for MannsForums sterke engasjement:
MannsForum er en medlemsbasert- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for likeverd og likestilling for menn og kvinner, fedre og mødre, med særlig fokus på kjønnsdiskrimineringen av menn/fedre og barns rett til kontakt meg begge foreldre, også etter samlivsbrudd. Mange av MannsForum sine medlemmer er fedre som har opplevd samlivsbrudd og påfølgende negative erfaringer i møte med familievernkontor, NAV, barnevern, domstoler, og andre offentlige instanser. MannsForum registrerer med sterk bekymring følgende situasjon og utvikling på familieområdet:

 • Den største frykten til norske barn idag er ikke klimaendringer eller atomkrig, men frykten for at foreldrene skal gå fra hverandre. Hele 26 % av foreldrene går likevel fra hverandre før barnet fyller 17 år, i de fleste tilfeller etter initiativ fra mor. Tallene fra SSB I 2016 viser at dette rammer hele 270 000 barn fra 0-17 år. Hele 74 % av barna blir boende sammen med bare en av foreldrene. Andelen barn i norske familier som bor sammen med bare en av foreldrene har økt fra 18 % i 1989 til hele 24%  idag. Et økende antall barn vokser i tillegg opp uten å få vite hvem som er deres biologiske far, fordi moren ikke vil oppgi fars identitet.

 • Tall fra SSB viser at hele ca 90 % av barna, eller 180 000, blir boende hos mor etter samlivsbrudd, og bare ca 10%, eller 20 000, blir boende hos far. Kun 26 % av barna fortsetter å bo sammen med begge foreldre i form av delt bosted, til tross for at hele 47% av fedrene mente at delt omsorg ville ha vært det beste for barna (NOVA 2015).

 • En SSB rapport fra 2015 viser at 21 % av norske samværsfedre ikke har samvær med sine barn en vanlig måned. Det innebærer at hele 46 000 norske barn ikke får se pappaen sin en vanlig måned, mens hele 62 % av fedrene ønsker mer kontakt med barna (NOVA 2015).

En vesentlig årsak til at barna ikke får ha samvær med sine fedre er mødrenes sabotasje av barnas samvær med far. At dette representerer en alvorlig form for omsorgssvikt synes ikke å bekymre barnevernet. Mange norske barn vokser opp med et stort farssavn idag

 • Internasjonal forskning viser at barn som bor bare med en forelder opplever høyere stressnivå og flere problemer I oppveksten enn barn som bor sammen med begge foreldre, enten fast eller i form av delt bosted. Mange gutter fra delte familier som bor sammen med en enslig mor har en oppvekst med mangel på gode mannlige rollemodeller. Dette kompenseres det ikke for i norske barnehager og skoler hvor kvinneandelen i er på hhv. hele 90 og 80 %.

 • Gutter gjør det dårligere enn jenter på skolen, og alt for mange gutter faller ut av skolen uten å fullføre videregående. Flere unge menn enn unge kvinner sliter med å komme i fast arbeid, og flere blir uføretrygdet tidlig på grunn av psykiske problemer og manglende arbeidsevne. Over tre ganger så mange unge menn som kvinner tar sine egne liv.

 • 24 % av norske fedre får ikke tatt ut fedrekvoten i foreldrepermisjonen. Dette skyldes ikke manglende vilje, men i hovedsak at staten ikke gir dem rett eller mulighet til det. Dette skyldes dels at staten ikke gir fedre som ikke bor sammen med moren til barnet rett til å ta ut foreldrepermisjon, og dels at fedre ikke har selvstendig opptjeningsrett til fedrepermisjon dersom mor studerer eller ikke har egen inntekt.

 • Mødre tar ut hele 90 % av den felles foreldrepermisjonen, ikke fordi far i de fleste tilfeller ikke vil ta sin del av denne, men fordi mødre flest av ulike årsaker krever å få ta den, og at far lar hensynet til mors ønsker gå foran sine egne. MannsForum støtter derfor i hovedsak Likestillingsombudets forslag om en 50/50 todeling av foreldreperminsjonen.


På denne bakgrunn støtter MannsForum Regjeringens initiativ i den nye Regjeringsplattformen om å ”Nedsette et utvalg som skal gjennomgå og modernisere barneloven”, samt at ”utvalget skal vurdere betydningen av bidragssystemets utforming for likestilt foreldreskap og med utgangspunkt i barns beste vurdere hvordan foreldre kan sikres like rettigheter som omsorgspersoner.” Vi støtter også at utvalget skal ”Bidra til at tilbudet om megling ved samlivsbrudd blir bedre tilpasset den enkelte families utfordringer”, og ”foreta en helhetlig gjennomgang av familievernet for å styrke tilbudet.”

MannsForum vil likevel påpeke at initiativet ikke inkluderer flere av de viktigste over nevnte utfordringene for barn og fedre i dag, og at utvalget bør få utvidet mandat til å vurdere disse i sitt arbeid. MannsForum forventer samtidig at landets største fedre/mannsorganisasjon i likestillingens navn blir representert i utvalget på lik linje med eventuelle barne- og mors/kvinneorganisasjoner.

MannsForums prioriterte temaer og utfordringer

MannsForum har følgende temaer og utfordringer øverst på vår familie- og likestillingspolitiske dagsorden:

1. Likeverdig foreldreskap.

Barneloven har en innebygget morspresumsjon som diskriminerer far i forhold til mor, og loven praktiseres i dag på en måte som om barnets beste er mors beste, dvs. at det som er best for mor også er best for barnet. Ved samlivsbrudd anbefaler derfor familie- og barnevernet i de aller fleste tilfeller at barnet blir boende hos mor, og fraråder delt bosted for små barn, selv om ny forskning viser at barna har best av å bo hos begge foreldre også etter samlivsbrudd, og at barn med enslige foreldre sliter mer enn andre barn. Barnelovens § 35.2. reduserer sterkt domstolenes mulighet å dømme delt bosted, selv om det ville være til barnets beste. Barnelovens, og barnevernet og domstolenes diskriminering av fedre er i strid med europeiske og andre internasjonale barne- og familieavtaler og konvensjoner. Barneloven må gjøres foreldrenøytral uten de facto preferanse av mor foran far.

 1. Likeverdig borgerskap.

Likestillings- og diskrimineringsloven har en innebygget kvinnepresumsjon som diskriminerer menn. Det presiseres allerede i formålsparagrafen § 1. at «Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners … stilling». Loven sender et klart budskap om at menn ikke har samme rettigheter og muligheter som kvinner, og at kvinner skal særbehandles foran menn. Likestillingslovens diskriminering av menn er i strid med prinsippet om universell, reell og rettferdig likebehandling og likestilling mellom kjønnene. Loven må gjøres kjønnsnøytral.

Kravet om 80 % overrepresentasjon av det ene kjønn for å kunne ta i bruk positiv særbehandling av det andre kjønn er satt for høyt til å kunne skape nødvendig likestilling og kjønnsbalanse i de kvinnedominerte og kjønnssensitive studier og yrker som pedagoger i barnehager og skoler, familieterapeuter, barnevernspedagoger, psykologer, sykepleiere, og leger.

 1. Likhet for loven

På samme måtene som de to lovene forskjellsbehandler kjønnene, blir også kjønnene forskjellsbehandlet i domstolen. Fedre som blir utsatt for samværsabotasje av barnets mor etter samlivsbrudd kan oppleve å bli tildelt samvær og endog hovedomsorgen for felles barn i alle rettsinstanser, og i den Europeiske menneskerettsdomstolen, uten at verken mor eller barnevernet tar domstolenes avgjørelse til følge. Myndighetene iverksetter heller ingen negative sanksjoner mot mødres sabotasje av barnets lovlige samvær med far. Mor får beholde samværet og hovedomsorgen med myndighetenes velsignelse. Barnevernet og domstolenes marginalisering av omsorgsfulle fedre føles som en hån mot barn som trenger begge foreldre, og lovlydige fedre som elsker sine barn.MannsForum ber om et møte med Statsråden hvor vi kan utdype våre synspunkter og diskutere gode og rettferdige løsninger for begge kjønn, til barna og samfunnets beste.

Vår kontaktperson er: Guttorm Grundt, tlf. 92059776, e-post: guttorm@mannsforum.no

Med vennlig hilsen for MannsForum,Guttorm Grundt Henrik Hammerhei Slevigen

Leder StyremedlemVedlegg:

 1. Informasjonsbrosjyre om MannsForum (produsert med støtte fra BUFDIR)

 2. MannsForums Årsmelding for 2017.