Skip to main content

Om oss

MannsForum er Norges største medlemsbaserte organisasjon for menn og fedre, og ble stiftet i 2010. MannsForum er i sterk vekst. Organisasjonen har nå over 288 betalende medlemmer (pr. 21.10.2018), og over 3.000 følgere på Facebook. Organisasjonen er landsdekkende, og vi har medlemmer i alle aldre. Flertallet av medlemmene er menn og fedre, men vi har også mange kvinnelige medlemmer.

MannsForum er en ideell medlemsorganisasjon som jobber for likeverd og likestilling mellom kvinner og menn, med særlig fokus på kjønnsdiskrimineringen av menn og fedre. 

Foreningen er registrert som offisiell høringsorganisasjon i likestillings- og familiesaker fra Barne- og likestillingsdepartementet og Stortingets familie- og kulturkomité (sjekk vårt innlegg for komitéen om stortingsmelding nr. 7(2015/2016) om Likestillingspolitikken her).

MannsForum arbeider for bidra til bedre kjønnsbalanse i likestillingspolitikken ved å være en aktiv stemme for menn og fedre i media, og på offentlige arenaer. MannsForum er landets største mannsorganisasjon, og taler menn og fedres sak med styrke fra medlemmenes utfordringer og engasjement. MannsForum er et helt nødvendig og representativt supplement og korrektiv i likestillingsdebatten, og nødvendig myndighetskontakt. MannsForum har en formidabel utfordring i arbeidet for likeverd og likestilling for menn og fedre. Dagens kjønnsdiskriminering av menn har sitt utgangspunkt i Likestillingsloven, som paradoksalt nok allerede i formålsparagrafen hjemler mannsdiskriminering; «Loven skal fremme likestilling uavhengig av kjønn», men «Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners stilling». Til å forvalte loven har myndighetene etablert et kvinnedominert likestillingsapparat for å sikre at Likestillingsloven følges med Likestillingsdepartementet og Likestillingsombudet i spissen. MannsForum har etablert aktiv kontakt med de ulike delene av Likestillingsapparatet og de politiske partiene for å fremme våre synspunkter og oppnå en dialog om et mer rettferdig lovverk og en bedre kjønnsbalansert forvaltningen.

De fleste av MannsForums medlemmer er fedre som har opplevd diskriminering av fedre fra det kvinnedominerte statlige oppvekstapparatet, og særlig familievernet, barnevernet og NAV, samt domstolene. Her er det morspresumsjonen som er den store utfordringen. Den groveste urettferdigheten oppleves av fedre som opplever at mødrene til felles barn saboterer barnas lovlige samvær med far, uten negative reaksjoner eller straff fra samfunnets side. I stedet tjener hun i de fleste tilfeller økonomisk på sabotasjen. MannsForum setter søkelyset på denne formen for omsorgssvikt ved å arrangere månedlige markeringer/appeller foran Stortinget, og planlegger å utvide appellene til de andre store byene etter hvert som medlemstallet øker. MannsForum har også etablert «Kamerathjelpen» hvor fedre i krise får støtte fra medlemmer med egne kriseerfaringer. MannsForm har mottatt tilskudd fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet for å videreutvikle disse tiltakene.

MannsForum vil også å påvirke myndigheter og opinion ved å skrive innlegg og delta i debatter i media, og arrangere egne debattseminarer om ulike livs- og likestillingsutfordringer for menn og fedre. MannsForum markerer den internasjonale Mannsdagen 19.11. med utdeling av Mannsprisen og Kvinneprisen.

Se video av Mannsforum på Stortinget her:

Åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité tirsdag 12. januar 2016 kl. 12.00

MannsForums Vedtekter

MannsForums vedtekter