Skip to main content

Om MannsForum og hva vi jobber for

MannsForum er Norges største medlemsbaserte organisasjon for menn og fedre, og ble stiftet i 2010. MannsForum er i sterk vekst. Organisasjonen har nå over 385 betalende medlemmer (pr. 30.12.2018), og over 3.800 følgere på Facebook. Organisasjonen er landsdekkende, og vi har medlemmer i alle aldre. Flertallet av medlemmene er menn og fedre, men vi har også mange kvinnelige medlemmer.

MannsForum er en ideell medlemsorganisasjon som jobber for likeverd og likestilling mellom kvinner og menn, med særlig fokus på kjønnsdiskrimineringen av menn og fedre.

MannsForum ønsker å gi barnet, fedre, menn og gutter en stemme i den offentlige debatt. MannsForum jobber for å skape trygge familieforhold for barn som har to hjem.

Foreningen er registrert som offisiell høringsorganisasjon i likestillings- og familiesaker fra Barne- og likestillingsdepartementet og Stortingets familie- og kulturkomité (sjekk vårt innlegg for komitéen om stortingsmelding nr. 7(2015/2016) om Likestillingspolitikken her).

MannsForum jobber aktivt for å endre dagens barnelov. Her er en høringsuttalelse fra MannsForum om barneloven som vi holdt i 2016 i forbindelse med endringen av barneloven og delt bosted. 

MannsForum arbeider for bidra til bedre kjønnsbalanse i likestillingspolitikken ved å være en aktiv stemme for menn og fedre i media, og på offentlige arenaer. MannsForum er landets største mannsorganisasjon, og taler menn og fedres sak med styrke fra medlemmenes utfordringer og engasjement. MannsForum er et helt nødvendig og representativt supplement og korrektiv i likestillingsdebatten, og nødvendig myndighetskontakt. MannsForum har en formidabel utfordring i arbeidet for likeverd og likestilling for menn og fedre. Dagens kjønnsdiskriminering av menn har sitt utgangspunkt i Likestillingsloven, som paradoksalt nok allerede i formålsparagrafen hjemler mannsdiskriminering; «Loven skal fremme likestilling uavhengig av kjønn», men «Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners stilling». Til å forvalte loven har myndighetene etablert et kvinnedominert likestillingsapparat for å sikre at Likestillingsloven følges med Likestillingsdepartementet og Likestillingsombudet i spissen. MannsForum har etablert aktiv kontakt med de ulike delene av Likestillingsapparatet og de politiske partiene for å fremme våre synspunkter og oppnå en dialog om et mer rettferdig lovverk og en bedre kjønnsbalansert forvaltningen.

De fleste av MannsForums medlemmer er fedre som har opplevd diskriminering av fedre fra det kvinnedominerte statlige oppvekstapparatet, og særlig familievernet, barnevernet og NAV, samt domstolene. Her er det morspresumsjonen som er den store utfordringen. Den groveste urettferdigheten oppleves av fedre som opplever at mødrene til felles barn saboterer barnas lovlige samvær med far, uten negative reaksjoner eller straff fra samfunnets side. I stedet tjener hun i de fleste tilfeller økonomisk på sabotasjen. MannsForum setter søkelyset på denne formen for omsorgssvikt ved å arrangere månedlige markeringer/appeller foran Stortinget, og planlegger å utvide appellene til de andre store byene etter hvert som medlemstallet øker. MannsForum har også etablert «Kamerathjelpen» hvor fedre i krise får støtte fra medlemmer med egne kriseerfaringer. MannsForm har mottatt tilskudd fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet for å videreutvikle disse tiltakene.

MannsForum vil også å påvirke myndigheter og opinion ved å skrive innlegg og delta i debatter i media, og arrangere egne debattseminarer om ulike livs- og likestillingsutfordringer for menn og fedre. MannsForum markerer den internasjonale Mannsdagen 19.11. med utdeling av Mannsprisen og Kvinneprisen.

Se video av Mannsforum på Stortinget her:

Åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité tirsdag 12. januar 2016 kl. 12.00

 

MannsForum på facebook

Her kan du følge facebooksiden til MannsForum hvor vi deler relevante nyheter, kronikker, høringsutalelser, lovendringer om barneloven og mye mer. 

 

MannsForum om barneloven

·      21% norske samværsfedrehar ikke samvær med barna sine en vanlig måned 

MannsForum har en drøm om at fedre en gang blir anerkjent som like viktige omsorgspersoner, også etter samlivsbrudd. Men drømmen virker fortsatt fjern. Barneloven følger ikke opp barnets behov for omsorg og kjærlighet fra begge foreldre etter samlivsbrudd.

MannsForum jobber aktivt for å endre dagens barnelov. En ny bevegelse har vokst frem. Vi kjemper for barna. Norges barn og fedre kan ikke lengre leve med dagens praktisering av barneloven.  Når mellom 26 0000 – 46 000 norsk barn ikke ser pappaen sin en vanlig måned.

Vi kan ikke lenger la våre barns skjebne avgjøres av praktisert morspresumsjon eller dommerens vektlegging av en sakkyndigs 10 timers foreldreobservasjon.  

Tilknytning skapes gjennom livet - avhengig av barnets alder, kjønn og begge foreldrenes nære tilstedeværelse og omsorgskompetanse.

Vi opplever at det har blitt viktig å ta opp menn- barns situasjon i Norge.  Ikke minst gjelder dette fedrenes situasjon etter et samlivsbrudd.  Menn tør nå å reise sin røst for barnas skyld.

Her er en høringsuttalelse fra MannsForum om barneloven som vi holdt i 2016 i forbindelse med endringen av barneloven og delt bosted.  

Barneperspektivet i barneloven må styrkes. Norge må tenke nytt - og våre kommende stortingspolitikere må ta ansvar for å få gjennomført nettopp dette.

 

MannsForum jobber for å skape trygge familieforhold for barn som har to hjem.

I MannsForum pleier vi å si at: En familie oppløses ikke etter samlivsbrudd. Den reorganiseres bare. Barne har like mye behov for kontakt med mor og far og begge sider av familien. Skilsmisse og samlivsbrudd bør anses som en reorganisering av familien, framfor en oppløsning av familien.

 

FAMILIEKAPITALEN

Mannsforum vil at barn skal sikres en reell rett til å se – både mor og far, også når mor og far ikke lenger ønsker å bo under samme tak. I dagens moderne familier, må vi ha en lov som sikrer at barna har begge foreldrene som de er like tett knyttet til, også etter et samlivsbrudd. Forskningen er soleklar på at fravær av kontakt med far er en stor risikofaktor for barns utvikling.

Barn har en generell profitt av å beholde mest mulig av sin nære familie i livet sitt etter et samlivsbrudd.  

Foreldre, søsken, besteforeldre, onkler, tanter, nevøer etc...  - alle utgjør de en bit av barnets identitet. Det representerer en trygghet i barnets oppvekst.  

Behovet for at barnet skal få beholde hele sin familie intakt etter et samlivsbrudd er underkommunisert og nedvurdert. 

Familiekapitalen bør være et sentralt element i saker om barne"fordeling", og bør vektlegges i større grad enn i dag.

Hva skjer om barnet ikke har kontakt med nær halve sin familie?  

Hvordan påvirker det risikoen for barnet dersom bostedsforelder skulle bli utsatt for ulykker eller uheldige situasjoner?

Hvordan påvirker fravær av halve barnets familie  ressurstilgangen  i livet?  Dette gjelder spesielt omsorg, nettverk og økonomisk trygget.

Barneloven skal utredes og moderniseres.  I den sammenheng bør man vektlegge barnets rett til å få videreføre sitt vante liv etter samlivsbruddet, og tilgang til hele familien bør vektlegges sterkere.  

FN`s barnekonvensjon og Menneskerettskonvensjonen ivaretar disse forhold, men det bør implementeres og praktiseres sterkere i norsk rettspleie.

Derfor oppfordrer MannsForum debattanter og fagmiljøene til å vektlegge den ressurs som en nærhet til hele familien utgjør for barnet.

Vi tror at det kan være hensiktsmessig å fokusere på å bevare og videreføre familien, også etter samlivsbrudd. Selv om forholdet mellom mor og far opphører, så har barnet likevel det samme behovet for familien sin, med både mor og far.

 

I arbeidet med ny barnelov bør det vurderes om ikke barnets behov for kontakt og omsorg fra begge sine foreldre bør veie tyngre, enn foreldrenes frihet til å flytte hundrevis av mil av sted.

 

FAMILIEKAPITALEN ER VIKTIGST

Man må vekte kontakten med foreldrene sterkere.  Et nærsynt høyt konfliktnivå  mellom foreldrene i etterkant av et samlivsbrudd kan være skadelig for barnet - men mister barnet sin langsiktige nære kontakt med en av sine foreldre på grunn av foreldrekonflikten så blir barnet vesentlig mer utsatt.  

Forskjellsbehandler man foreldrene så forsterker konflikten seg ytterligere.

Vårt hovedfokus er på barn, menn og familie, meg særlig vekt på barns rett til kontakt med begge foreldre etter samlivsbrudd. 

Det handler om livene og oppveksten til barna og vår fremtidige generasjon. 

MannsForum jobber forskingsbasert og har opprettet egen forskningsdatabase.  Vi har jevnlig kontakt med en rekke fagmiljøer i Norge og internasjonalt. Vi legger vekt på å opptre opplysende og engasjerende.  Vi er en preferert høringsinstans, og jobber aktivt politisk opp mot Stortinget og departementene. 

Vi er en ideell organisasjon og forening -  og har ingen økonomisk binding eller vinning.

 

Mannsforum konfronteres ofte med medlemmer som etter skilsmisse opplever forskjellige typer livskriser. Dette handler både om psykiske, sosiale og økonomiske forhold, men ikke minst om forholdet til egne barn. Så mange som 46.000 barn får ikke se faren sin i løpet av en måned i Norge i dag, og 35 prosent av dem ser ikke faren sin fordi mor ikke vil det, sier Camilla Pettersen i sin bok om samværssabotasje. 

 

Hvem skal menn eller fedre henvende seg til da? Og hvilken betydning det har for deres fysiske og psykiske helse?

 

Fra våre medlemmer får vi ofte rapporter om sterkt nedsatt livskvalitet, en opplevelse av å være på utsiden av samfunn og rettsvesen, samt sterke psykiske reaksjoner som depresjon, apati og suicidalitet. Vi har en tendens i samfunnet vårt til å gå ut fra at menn er usårbare og at menn må tåle, men dette har sannsynligvis lite med realiteten å gjøre En stor canadisk studie fra 2018 viser for eksempel at enslige fedre som ikke bor sammen med sine barn har 3 ganger så høy dødelighet sammenliknet med enslige mødre og gifte/samboende fedre.

 

Hvordan går det med fedre som opplever samlivsbrudd? 

Studien viser at «single fathers»; det betyr ikke enslige fedre men bare skilte eller separerte fedre eller fedre som ikke bor med mor men har barn. De har vesentlig høyere dødelighet enn også «single mothers» og «partneres fathers». «Single fathers» har vesentlig dårligere helse. 

 

Referanse:

 

Mortality in single fathers compared with single mothers and partnered parents: a population-based cohort study The Lancet Public Health 14 February 2018

 

 

MannsForums Vedtekter

MannsForums vedtekter